Arkivplan Sogndal kommune

sogndal1

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Sogndal kommune. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikra at Sogndal kommune ivaretek arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Cachefeed: v1.1 - Source - a239337013913b8912ef6e49ab4f09f8