Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hvordan vurderer statsråden påstanden om at UNEs vedtak som legges til grunn kan være i strid med forvaltningsloven § 34 basert på vedtak Stortinget fattet 14.11.2017 om nye sårbarhetskriterier ved internflukt?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål om kunnskapsgrunnlaget for farligheten av bly i naturen svarer Elvestuen 14.3.18 bl.a. følgende: "Det foreligger mye kunnskap om helse- og miljørisiko ved bly. Vi har tilstrekkelig kunnskap til å konkludere med at bruk av blyhagl til jakt medfører risiko for skader på helse og miljø".
  Vil statsråden på denne bakgrunn ta initiativ til at regjeringen fremmer forslag om å ikke tillate bruk av bly i haglpatroner på jakt i Norge?

 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  I februar 2015 opphevet Stortinget det generelle forbudet mot blyammunisjon, og det er nå tillatt å bruke blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder. Under behandlingen av Innst. 145 S (2014-2015) ba Stortinget regjeringen følge utviklingen i bruk av blyhagl, og innhente mer kunnskap.
  Vil statsråden legge frem et samlet kunnskapsgrunnlag om konsekvenser for natur og mennesker som følge av den endrede forvaltningen i 2015, og arbeide for å stanse spredningen av miljøskadelig blyforekomster i norske økosystem?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Tannteknikere, tanntekniske laboratorier, tannleger og veterinærer har opplevd at sammenslåingen av A- og B-post fra årsskiftet har gitt sterke negative utslag i framsendingstid. En rekke viktige forsendelser har tatt mange dager, noen opptil ti dager. Forsendelsene skal angivelig være framme på to virkedager.
  Når det viser seg at forsendelsene tar så mye lenger tid enn lovet for viktige aktører i samfunnet, vil statsråden vurdere postens økonomiske nedskjæring på nytt eller løse problemet på annen måte?

 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  På Norges Handikapforbunds hjemmeside framgår det at det fra 1. mars 2018 er slutt på ferjerabatten på 50 pst. for Nav-biler.
  Har statsråden vært i kontakt med arbeids- og sosialministeren og/eller Nav om konsekvensene dette får for funksjonshemmede, og er han eventuelt villig til å revurdere denne beslutningen dersom det ikke har vært slik kontakt?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle