Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Ubåtvraket U-864 utanfor Fedje fekk etablert ei støttefylling som var ferdigstilt juli 2016. Støttefyllinga og havbotnen under ho må setje seg i 18 månader før vidare tiltak kan vidareførast. Stortinget har tidlegare bedt regjeringa vurdere to alternative miljøtiltak: heving av last og tildekking av vrak, eller tildekking av vrak. Kan statsråden informere Stortinget om kva alternativ som vert utreda og planlagt for når det gjeld miljøtiltak for ubåtvraket ved Fedje, og kva er framdriftsplanen for dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Vil statsråden sørge for programeierne ved KS, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet tilrås i 2018 å fase inn alle gjenværende fylker som ønsker deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunen 2017-2027?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til landbruks- og matministeren

  Hvor mange godkjente Inn på tunet-gårder er det totalt og for områdene oppvekst- og opplæring, arbeid og arbeidstrening, og helse og omsorg, hvor mange har avtaler med det offentlige fordelt på områdene og vil statsråden komme med nye tiltak/handlingsplan etter at forrige gikk ut i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Mener statsråden det er forsvarlig å overføre 17 000 innbyggere fra Vestby til Kalnes sykehus 2. mai 2018, kan han beskrive hvilke konkrete tiltak som i så fall skal iverksettes for å ivareta kvalitet- og pasientsikkerheten, samt hvilken beleggsprosent de ulike avdelingene ved Kalnes sykehus har i dag og hvilken beleggsprosent det planlegges for når de nye pasientene skal inkluderes?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Hva gjøres for å bedre tilbudet til ME- pasienter, hvilke tiltak er igangsatt og hvilke er planlagt og hvordan vil statsråden sikre helsefaglig oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten, samt pårørendes mulighet for å kunne være hjemme med ME-syke barn?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle