Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Riksrevisjonen har avdekt at målsetjingane for meir gods på bane og kjøl ikkje er nådde. På strekningar med konkurranse har vegtransporten auka like mykje eller meir enn transport på sjø og bane. Undersøkinga syner at vegtransporten har vorte raskare, billigare og meir fleksibel, og det er sett i verk få tiltak for å styrkje konkurranseevna til godstransporten på jernbana. Har statsråden konkrete tiltak han vil setje i verk, slik at Stortinget sine mål vert nådde?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Hva vil være kriteriene for når en pasient i pakkeforløp for rusbehandling er ferdigbehandlet og klar for tilbakeføring til kommunen og hvilke ferdigheter som gjør det mulig å klare seg godt utenfor institusjonen skal pasienten ha tilegnet seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Mange studenter opplever at deres utdanning ikke forbereder dem godt nok for arbeidslivet.
  Hva gjør statsråden for å legge til rette for at studentene får relevant arbeidspraksis i sine studier ved universiteter og høyskoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Stortinget vedtok å videreføre tilskuddet til voksenopplæringsorganisasjoner på 2017-nivå i behandlingen av statsbudsjettet for 2018. I tildelingen er imidlertid tilskuddet til Voksenopplæringsforbundet redusert med 1,79 % sammenlignet med 2017. Driftstilskuddet er ytterligere redusert ved at prosjektmidler er medregnet i totalbevilgningen.
  Mener statsråden at direktoratets fordeling av tilskuddet til voksenopplæringsorganisasjonene er i tråd med Stortingets intensjon og vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsvarsministeren

  Opprusting og oppgradering av forsvarsmateriell er viktig. Forsvaret gjennomfører nå en av norgeshistoriens største investeringer gjennom kjøp av blant annet nye F-35 fly. Samtidig kommer det tilbakemeldinger fra ansatte i Luftforsvaret om at bemanningssituasjonen allerede nå er krevende.
  Er statsråden trygg på at det er satt av nok driftsmidler til Luftforsvaret, og at Luftforsvaret har gode nok bemanningsplaner til å kunne nyttiggjøre seg de nye flyinvesteringene på en god måte?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle