Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Østfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til utenriksministeren

  Jan R. Steinholt skriver 13. mars i en artikkel på neitileu.no at energibyrået Acer 'skal utarbeide og styre etter nettverksregler for gassflyten tilsvarende dem som gjelder på elektrisitetsområdet'. Det går også frem av artikkelen at Norge ved en underordning til Acer kan bli tvunget til å selge gass til EU til lavere pris enn man ville kunne oppnå andre steder. Kan utenriksministeren garantere at en slik situasjon aldri vil oppstå?
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Den tyrkiske aggresjonen mot Afrin er ekstremt alvorlig og kan ikke bli stilltiende akseptert av Norge og NATO. Over 290 sivile har blitt drept siden denne aggresjonen startet. Nå er byen i ferd med å bli omringet, og det er fare for enda flere døde og nye angrep. Hva er utenriksministerens reaksjon på Tyrkias angrep på Afrin, mener hun angrepene bryter folkeretten, og vil hun ta initiativer i NATO for å sette en stopper for det?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Hva er kostnadene- hel- og halvårsvirkning, av å innføre selvstendig uttaksrett for far for 14 ukers fedrekvote?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

  Hvor lang har utenriksdepartementet kommet i vurderingene om Bouvetøya skal innlemmes i Kongeriket Norge eller fortsatt ha status som biland?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til helseministeren

  Det virker som om det nå er enighet om å finne løsninger for de studentene som har avsluttet eller påbegynt profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet.
  Hvordan kan man sikre at løsningen ivaretar alle og er tilstrekkelig komprimert og kompensatorisk samtidig som den også virker tilstrekkelig kvalifiserende for lisens og ivaretar kravene til profesjonen for klinisk utøvende psykologer?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle