Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit fikk avslag fra Miljødirektoratet på en søknad om å fortsette et fellesprosjekt med fokus på forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltområder. Prosjektet er inne i sin tredje periode og er en pådriver for dialog og konfliktdemping mellom beitenæring, forvaltning og øvrige aktører i rovviltspørsmål. Konfliktforebyggende tiltak er viktig i rovdyrdebatten. Vil statsråden sørge for at prosjektet får støtte til forlengelse?
 • Spørretimespørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  NRK melder at norske mobilkunder betaler vesentlig mer for mobildata enn våre nordiske naboland. I Norge betaler vi i gjennomsnitt 97 kroner pr. gigabyte, mens i Danmark betaler kundene 30 kroner og i Finland 13 kroner. Forbrukerrådet, en selvstendig mobilanalytiker og en professor i konkurranseøkonomi fra Universitetet i Bergen mener at dette skyldes mangel på konkurranse i mobilmarkedet. Hva mener statsråden bør gjøres for at norske forbrukere kan få datatrafikk på likere vilkår med de andre nordiske landene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  53 millioner oppdrettslaks døde i sjøen i fjor, men det er enorm forskjell på tapene i næringa. Enkelte selskap hadde mer enn 40 prosent dødelighet – mens de beste hadde under fem prosent. Laksedøden henger sammen med kampen mot lakselusa, men det finnes måter å bekjempe lusa på som gir bedre fiskevelferd og lavere dødelighet.
  Hva vil ministeren gjøre for å sikre at den beste praksisen i kampen mot lakselusa tas i bruk av alle oppdrettere så fiskedødeligheten går ned og fiskevelferden bedres?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  OED fastsatte 26. mai 2015 omløpskapasiteten ved Nedre Røssåga til 30m3/sek. Vedtaket var endelig. I Rana Blad nylig kunne Statkraft fortelle at de ville få på plass en omløpsventil på 15m3/sek.
  Hvordan kan det ha seg at Statkraft har fått tillatelse til å omgå OEDs endelige vedtak, og det uten at lokale interesser ble hørt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Hvilket utredningsarbeid gjør regjeringen for å få tatt standard naturforvaltningsvilkår mer aktivt i bruk for gamle vannkraftkonsesjoner, som ikke har slike, og når kan vi vente at en mer aktiv bruk av slike vilkår vil komme i gang som lovet i naturmangfoldmeldingen og energimeldingen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle