Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2018.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Melding fra Regjeringen

Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten April
Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer April

Proposisjon fra Regjeringen

Pensjonar frå statskassa Mai
Endringer i arbeidsmiljøloven om fortrinnsretten for deltidsansatte og rettskraft for tvisteløsningsnemndas avgjørelse April
Endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak April

Barne- og likestillingsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i forbrukermerkeloven og samtykke til godkjenning av vedtak i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1941/2017 om EU-miljømerket Mars
Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv (EU) 2015/2302 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer) Mars
Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.) April
Endringer i ekteskapsloven (ekteskapsalder for å gifte seg i Norge) April

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Revidert nasjonalbudsjett 2018 Mai
Finansmarkedsmeldingen 2018 April
Statsrekneskapen 2017 April
Statens pensjonsfond 2018 April

Proposisjon fra Regjeringen

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018 Mai
Samtykke til inngåelse av avtale med EU om administrativt samarbeid på merverdiavgiftsområdet Februar
Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for gjennomføring av endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, undertegnet i Paris 7. juni 2017 Februar
Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Mai

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Investeringer i forsvarssektoren April

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Eendringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutear) Juni
Endringer i tobakksskadeloven (tiltak mot ulovlig handel med tobakk) April

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap). Juni
Ny personopplysningslov April
Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysnnger mv.) Mars
Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.) Mars
Endringer i utlendingsloven (gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett) Mars

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om endringer i markaloven Mars
Lov om endring i naturmangfoldloven om sjekkpunkter for kontroll av bruk av genetisk materiale fra utlandet Mai

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Datatilsynet og Personvernnemndas årsmelding 2017 Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om kredittopplysningsvirksomhet Juni
Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner Juni
Endring av lov om forandring av rikets inndelingsnavn (bispedømme- og fylkesloven) April
Kommuneproposisjonen 2019 Mai
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.) Juni
Endringer i valgloven (valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021, evaluering av stortingsvalget 2017 mv.) April

Kulturdepartementet

Melding fra Regjeringen

Mediestøtten Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Juni

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, folkehøyskoleloven, voksenopplæringsloven, universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og introduksjonsloven Mars
Endringer i opplæringsloven og friskoleloven om tidlig innsats og arbeidsplassordningen Mars
Endringer i folkehøyskoleloven Mars
Endring i universitets- og høyskoleloven (eksamen og personvern mv.) Mars
Endringer i barnehageloven m.v. (innføring av norm for grunnbemanning, krav til norskspråklig kompetanse for styrer og pedagogisk leder m.m.) Mars

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m Mai
Jordbruksoppgjøret 2018 m.m. Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Oppfølging av NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Juni

Olje- og energidepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet April
Fullskala CO2-håndtering i Norge Mai

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum April
E6 Ranheim-Åsen April
E6 Helgeland nord, strekningen Krokstrand sentrum - Bolna April
Endringer i vegtrafikkloven (karantenetid ved fusk på førerprøven, rett til å behandle personopplysninger og om forholdet til folkeregisterloven) Januar
Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering) Juni

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Nordisk samarbeid April
Noregs deltaking i den 72. ordinære generalforsamling i Dei sameinte nasjonane (FN) Mai
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2014/26/EU om opphavsrett og nærstående rettigheter Mars
Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt Mars
Samtykke til ratifisering av Tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk av 12. november 2012 April