Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1196)
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1200 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  I regjeringsplattforma til H, Frp og V går ein inn for å innføra eit næringsforbod for pelsdyrnæringa. Kor mange færre skinn av mink og rev vil det verte omsett på verdsmarknaden som fylgje av dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1199 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Stortinget gjekk ved handsaming av pelsdyrnæringa inn for skjerpa krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringa. Korleis har Regjeringa fylgt opp desse viktige vedtaka for å betra dyrevelferda i pelsdyrnæringa?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1198 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  SV har lenge jobbet for et eget eldreombud for eldre i Norge. I Jeløya-erklæringen står det at regjeringen vil "etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal lokaliseres til et av de eksisterende pasient- og brukerombudene". Hva er prosessen og tidsplanen for å få på plass eldreombudet (eldre- pasient- og brukerombudet)?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1197 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Når vil helseministeren sørge for tilgang til eResept også for tannleger?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1196 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Vil statsråden åpne for alternative ordninger for kommuner som ønsker svømmeopplæring i barnehagene, men som ikke har tilstrekkelige ressurser i administrasjonen til å følge det opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1195 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  I valgkampen lovet helseministeren å løfte ME-syke og deres behov for hjelp. Etter valget har det vært stille, utenom en liten ekstrabevilgning til forskning der SV og regjeringspartiene stemte sammen. SV er utålmodige etter bedre behandlingstilbud for ME-syke og mer forskning. Hva vil helseministeren gjør for å bedre ME-syke sin situasjon framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1194 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  I vedtak nr. 705, 29. mai 2017 fremgår det at regjeringen skal komme med et «helhetlig lovforslag som vurderer problemstillingen om hyblifisering». Når kan vi forvente at dette følges opp, og vil Statsråden prioritere å stramme inn reglene for utleie av leiligheter som bokollektiver for å hindre utnyttelse av svake grupper i et stramt leiemarked?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1193 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Hvilken forskning har statsråden som viser at elevene lærer mer, og at dette henger sammen med lærernes videreutdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1192 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  North Connect er definert som et særlig prioritert prosjekt i EU, gjennom EU-kommisjonens liste over "projects of common interest", og EU vil i følge Agder Energis nettsider også bidra til byggingen med minst 10 millioner euro gjennom EUs støtteordning "Connecting Europe Facility" (CEF). Hvilken rolle har Acer i arbeidet med EUs nettutviklingsplaner og kan statsråden garantere at Acer eller andre EU-organer i fremtiden ikke vil ha myndighet til å sørge for at EUs prioriterte prosjekter blir gjennomført?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1191 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  NRK kunne 16. mars under overskriften «Enklere å være smugler» melde at bemanningen på norske grensestasjoner er kritisk lav utenom ordinær arbeidstid. Mener finansministeren at hun i dag har tilstrekkelig kontroll på Norges grenser?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1190 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Hva er utviklingen i ventetid for utredning og for tilpasning av høreapparat i de ulike regionale helseforetakene, hvor mange velger i stedet å betale for hørselstest og tilpasning av egen lomme og er statsråden fornøyd med denne utviklingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1189 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål om kunnskapsgrunnlaget for farligheten av bly i naturen svarer Elvestuen 14.3.18 bl.a. følgende: "Det foreligger mye kunnskap om helse- og miljørisiko ved bly. Vi har tilstrekkelig kunnskap til å konkludere med at bruk av blyhagl til jakt medfører risiko for skader på helse og miljø". Vil statsråden på denne bakgrunn ta initiativ til at regjeringen fremmer forslag om å ikke tillate bruk av bly i haglpatroner på jakt i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1188 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Hvordan vil justisministeren sikre at politiet prioriterer arbeidet med hatkriminalitet og organiserer arbeidet på en måte som gir ofrene grunn til å stole på at sakene deres blir forsvarlig behandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1187 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Det har i mange år lekket radioaktive stoffer ut av alunskiferdeponiet på Taraldrud. Det er bekymring for avrenning ned til drikkevannet Gjersjøen. Det er 11 år siden saken ble sendt forurensningsmyndighetene, og nå viser det seg at det er enda større volumer forurenset materiale på Taraldrud. Området ligger i marka, men selskapet som eier eiendommen, og visste om forurensingen da de kjøpte, prøver å koble mulig opprydning til deres rett til næringsutvikling. Hva har ministeren tenkt å gjøre for å rydde opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1186 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Hva gjøres for å bedre tilbudet til ME- pasienter, hvilke tiltak er igangsatt og hvilke er planlagt og hvordan vil statsråden sikre helsefaglig oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten, samt pårørendes mulighet for å kunne være hjemme med ME-syke barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1185 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Mener statsråden det er forsvarlig å overføre 17 000 innbyggere fra Vestby til Kalnes sykehus 2. mai 2018, kan han beskrive hvilke konkrete tiltak som i så fall skal iverksettes for å ivareta kvalitet- og pasientsikkerheten, samt hvilken beleggsprosent de ulike avdelingene ved Kalnes sykehus har i dag og hvilken beleggsprosent det planlegges for når de nye pasientene skal inkluderes?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1184 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvordan de ulike tollregionene og politidistriktene samarbeider for å avdekke smugling og organisert kriminalitet som kommer inn over grensoverganger til Sverige, men som har sin destinasjon i en annen tollregion/politidistrikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1183 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke ulike former for kriminalitet som faller inn under begrepet "grensekriminalitet"?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1182 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Det virker som om det nå er enighet om å finne løsninger for de studentene som har avsluttet eller påbegynt profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet. Hvordan kan man sikre at løsningen ivaretar alle og er tilstrekkelig komprimert og kompensatorisk samtidig som den også virker tilstrekkelig kvalifiserende for lisens og ivaretar kravene til profesjonen for klinisk utøvende psykologer?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1181 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Korleis har utviklinga i kostnadane for tilbringartenesta for losar utvikla seg i kvart av åra frå 2013-2018?