• Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 16.03.18

  Flere velger yrkesfag

  Søkertall til videregående utdanning på landsplan er nå klare. I år er det 1200 flere søkere til...

  Les mer
 • Lyttevennkonferanse I 2018
  av Torkelsen, Jan H., 15.03.18

  Stort engasjement om lyttevennvirksomheten

  Henimot 60 deltakere, som på forskjellig måte er engasjert i lyttevennvirksomheten i Vest- og...

  Les mer
 • Hestmanden På Silokaia
  av Torkelsen, Jan H., 15.03.18

  Hestmandens økonomi tas opp i interpellasjon til fylkesordføreren

  Fylkestingsrepresentant Ingrid Williamsen fra Fremskrittspartiet viser i en interpellasjon til at...

  Les mer
 • Odderøya Fyr I September
  av Torkelsen, Jan H., 14.03.18

  Vest-Agder-museet disponerer nå også fyrhuset på Odderøya fyr

  Odderøya fyr eies av Vest-Agder fylkeskommune og blir forvaltet og vedlikeholdt av...

  Les mer
 • Connect Springbrett
  av Torkelsen, Jan H., 14.03.18

  Fylkeskommunen støtter gründeraktivitet i regi av Connect Sørlandet

  Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune vil gi Connect Sørlandet et tilskudd for...

  Les mer
 • mikroplast kunstgress
  av Helgeland, Endre, 13.03.18

  1,27 millioner til å stoppe spredning av mikroplast

  Kunstgressbaner står for 15% av de 10 000 tonnene med mikroplast som slippes ut i Norge hvert år. Nå...

  Les mer
 • Steinar Bergstøl Andersen
  av Torkelsen, Jan H., 13.03.18

  En bedre og mer forutsigbar behandling av hjerneinfarkt i Agder

  -Er fylkesordføreren enig med FrP i at vi som fylkesting på eget initiativ burde sende en...

  Les mer
 • Video Ray
  av Torkelsen, Jan H., 12.03.18

  Fylkeskommunen med å finansiere ubåt til å rydde avfall i sjøen

  Søgne Dykkerklubb har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 45 000 kroner til å finansiere en fjernstyrt...

  Les mer
 • Bjørkåstunnelen I Sirdal Kommune
  av Torkelsen, Jan H., 12.03.18

  God erfaring med totalentreprise for tunnelprosjekt

  I august i fjor ble det foretatt åpning av en ny Bjørkåstunnel i Sirdal, med en lengde på 1340...

  Les mer

Fylkeskommunen inngår samarbeidsavtale med nettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner

Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder), som er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Aust-Agder og Vest-Agder, ønsker å inngå en forpliktende samarbeidsavtale...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.18

Økt fylkeskommunalt ansvar innen kulturminneforvaltning

Den regionale kulturminneforvaltningen og Riksantikvaren skal i fellesskap nå de nasjonale målene som er vedtatt for kulturminnefeltet innen 2020. I arbeidet med dette sender Riksantikvaren årlig ut...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.18

Agder-fylkene lager felles register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Jordbrukets kulturlandskap utgjør en liten del av landarealet i Norge. Bare omlag tre prosent er dyrket. Det er knyttet betydelige kulturminneinteresser til dette landskapet, med forskjellige typer...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.18

Mange mottok fag- svenne- og kompetansebrev

I 2017 var det 1141 kandidater som avla fag-/svenne- eller kompetanseprøve i Vest-Agder. Nylig ble det arrangert høytidelig utdeling av slike kompetansebevis i både Mandal og Kristiansand....

av Torkelsen, Jan H., 07.03.18

Montering av ny bybro i Flekkefjord blir forsinket

Montering av ny bybro på fylkesvei 44 i Flekkefjord sentrum blir dessverre forsinket på grunn av at entreprenør Skanska fikk et leverandørproblem med det polske verftet Vistal som har meldt oppbud....

av Torkelsen, Jan H., 07.03.18

Initiativ for å frede Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter og Sjølingstad uldvarefabrikk

Riksantikvaren har et eget bevaringsprogram for teknisk industrielle kulturminner. Det er Riksantikvarens mål at alle teknisk industrielle kulturminner i bevaringsprogrammet skal være fredet innen...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.18

Samarbeid mellom fylkeskommunen og kommuner for å bedre matematikkresultatene

Matematikk er det enkeltfaget som flest elever ikke består i videregående opplæring. For å legge til rette for bedre gjennomføring er det igangsatt et systematisk samarbeid mellom lærere fra...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.18

Ny nasjonal trafikksikkerhetsplan med ambisiøse mål presentert i dag

En ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak ble presentert i dag. Planen skal bidra til at 200 færre skal bli drept eller hardt skadd i trafikken de neste fire årene. I 2017 ble om lag 750...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

Kulturpolitikere på besøk på DS Hestmanden

Nå på vinteren ligger det gamle museumsskipet DS Hestmanden trygt fortøyd og innpakket i store presenninger ved bryggene på Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter i Kristiansand. I formiddag var...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

Fra papir til skjerm

Færre leser papiraviser nå enn før. I 2016 leste 40 prosent kvinner og 37 prosent menn aviser en gjennomsnittsdag. Dette er en nedgang for begge kjønn siden 1991 (fra henholdsvis 82 og 87 prosent). I...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

Kjønnsforskjell innen utdanning

Om lag 92 prosent av alle 16-18-åringer var i videregående opplæring i 2016, omtrent like mange gutter som jenter. Jentene var i flertall på studieforberedende utdanningsprogram, mens det var flest...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

Eldrerådet vil være en stor ressurs for bygging av et Agder-fylke

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet i sist møte 1. mars, etter initiativ fra rådets leder Arild Birkenes, å sende et innspill til fellesnemnda som forbereder sammenslåingen av Aust-Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.18

Velkommen til håndverkerkafe hvor det handler om restaureringsfaget

Velkommen til årets første håndverkerkafé med det spennende temaet – restaureringsfaget! Arrangementet skjer i et samarbeid mellom Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Norsk Håndverksinstitutt og...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.18

Hva bør være hemmelig?

I to dager denne uken var rundt 60 fagfolk fra kommunal og fylkeskommunal bibliotekvirksomhet samlet til "Bibliotekmøte 2018" i Kristiansand. Et av mange interessante temaer som ble tatt opp var...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.18

Målrettet innsats mot korrupsjon

I hvilket omfang opplever ansatte i kommuner og fylkeskommuner press og situasjoner med uetisk atferd eller tilbud om utilbørlige fordeler? Hvordan blir det jobbet for å forhindre dette? Dette er noen...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.18

En større del av forvaltningen av bredbåndsordningen overføres fra staten til fylkeskommunene

- God og stabil infrastruktur for mobil og internett er blitt stadig viktigere i hverdagen for folk og næringsliv. Dekningsgraden har økt markert de siste årene, men det er fortsatt behov for...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.18

Agderfylkene har mange lærlinger i kommunal sektor

Data KS har fått fra Utdanningsdirektoratet viser at det er i underkant av 7 600 lærlinger i landets kommuner og fylkeskommuner. Antallet omfatter alle kommuner og fylkeskommuner, samt interkommunale...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.18

Fylkesordfører Terje Damman vil at staten selv må fullt ut ta garantiansvaret for utbyggingsprosjekter på eget veinett

Nye Veier AS forbereder nå en bompengeproposisjon for utbygging av E-39 mellom Lyngdal vest – Ålgård/ Sandnes. Det er lagt inn en forutsetning om at det stilles fylkeskommunal garanti for...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.18

Årets lyttevennkonferanse arrangeres i Kristiansand 14. mars

Onsdag 14. mars fra klokken 10.00 til 15.15 arrangeres den årlige lyttevennkonferansen. Den er i år lagt til Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Målgruppen er lyttevenner, skoler, eldreråd og...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.18

Vest-Agder helt i landstoppen i befolkningsvekst

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder hadde en prosentvis økning i folketallet på 1,3 prosent i fra 2017 til 2018. Det er bare Akershus som hadde større prosentvis vekst i samme...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.18
Cachefeed: v1.1 - Source - fbfb2656e53766ae99258aac90aa9d6b