Planlegging - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 21. mar. 2013
 • 23. okt. 2017
 • Vestfold fylke,Planlegging

Regional planlegging

Arbeidet med regionale planer har sin forankring i Plan- og bygningsloven. Fylkestinget er planmyndighet for regional plan. Regional planstrategi angir hvilke planer det skal jobbes med. Hvert enkelt planarbeid innebærer utarbeidelse av planprogram, regional plan og handlingsprogram.

I henhold til plan- og bygningsloven skal regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode og vedtas ett år etter konstituering av nytt fylkesting. Den regionale planstrategien skal avklare hvilke regionale planer som skal utarbeides i fireårsperioden.  

Regional planstrategi ble vedtatt i Fylkestinget og godkjent i departementet i 2016.

Regional planstrategi - fylkestingets vedtak (PDF)

Om innholdet i strategien

I planstrategien redegjøres det for viktige utviklingstrekk og utfordringer. Følgende oppgaver skal gjennomføres i strategiperioden:

 • I fireårsperioden prioriteres det å gjennomføre de regionale planene som allerede er utarbeidet.
 • Det utarbeides en regional plan for transport i Vestfold. Det avklares med Telemark fylkeskommune om «Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold» skal integreres i planen.
 • Regional plan for folkehelse 2011- 2014 revideres.
 • Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) evalueres og revideres. Som del av revisjonen skal «Regional plan for handel og sentrumsutvikling» søkes integrert i RPBA.
 • Det foreslås også at det etableres et prosjekt der målsettingen er å forbedre unges grunnlag for voksenlivet.

Bakgrunnsdokumenter

Som grunnlag for arbeidet med planstrategien er følgende dokumenter utarbeidet:Dialog om utviklingen av Vestfold

Samfunnsplanlegging handler om å se flere temaer i sammenheng.

Les mer

Gir kompakte byer god folkehelse?

Fagfolk i Vestfold lærte mer om fortetting av by og tettsted

Les mer

Setter mennesket i sentrum for planlegging

Omgivelsene der vi bor og lever påvirker helse og trivsel.

Les mer
Cachefeed: v1.1 - Source - 463a3f7d4600e6ff597f07ce94886e4e