Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om sirkulærøkonomi som hovedløsning for håndtering av farlig uorganisk avfall i Norge

Søk
Til Stortinget

Bakgrunn

Følgende forslag fremmes i representantforslaget:

  1. Stortinget ber regjeringen ikke ta en lokaliseringsbeslutning for nytt deponi for farlig uorganisk avfall før oversikt over teknologier som kan redusere avfallsmengden, foreligger.

  2. Stortinget ber regjeringen før lokaliseringsbeslutning for nytt deponi for farlig uorganisk avfall tas, komme tilbake til Stortinget med en strategi for bruk av alternative teknologier og løsninger som kan gi høyere grad av resirkulering og utnyttelse av flyveaske, svovelsyre og andre fraksjoner av uorganisk farlig avfall som planlegges deponert.

  3. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tiltak og en samlet plan for behandling av alle typer farlig avfall i samsvar med mål om sirkulærøkonomi og rene miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.

  4. Stortinget ber regjeringen påby rensing av flyveaske.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Else-May Botten, Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal og Runar Sjåstad, fra Høyre, Tina Bru, Liv Kari Eskeland, Stefan Heggelund og Lene Westgaard-Halle, fra Fremskrittspartiet, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch og Ole André Myhrvold, fra Sosialistisk Venstreparti, Lars Haltbrekken, fra Venstre, lederen Ketil Kjenseth, fra Kristelig Folkeparti, Tore Storehaug, og fra Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes, viser til Meld. St. 45 (2016–2017) om avfall, og til de respektive partienes merknader og forslag i Innst. 127 S (2017–2018) til denne.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:106 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om sirkulærøkonomi som hovedløsning for håndtering av farlig uorganisk avfall i Norge – vedtas ikke.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 15. februar 2018

Ketil Kjenseth

Else-May Botten

leder

ordfører