Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner

Til Stortinget

Bakgrunn

Følgende forslag fremmes i representantforslaget:

  1. Stortinget ber regjeringen pålegge kommuner og næringsaktører utsortering og materialgjenvinning av plast- og matavfall i tråd med anbefalingene fra Miljødirektoratet.

  2. Stortinget ber regjeringen lage en forpliktende handlingsplan for kretsløpsøkonomi med mindre ressurssløsing i alle deler av samfunnet.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Else-May Botten, Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal og Runar Sjåstad, fra Høyre, Tina Bru, Liv Kari Eskeland, Stefan Heggelund og Lene Westgaard-Halle, fra Fremskrittspartiet, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch og Ole André Myhrvold, fra Sosialistisk Venstreparti, Lars Haltbrekken, fra Venstre, lederen Ketil Kjenseth, fra Kristelig Folkeparti, Tore Storehaug, og fra Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes, viser til Meld. St. 45 (2016–2017) om avfall og til partienes respektive merknader og forslag i Innst. 127 S (2017–2018) til denne.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen pålegge kommuner og næringsaktører utsortering og materialgjenvinning av plast- og matavfall i tråd med anbefalingene fra Miljødirektoratet.

II

Stortinget ber regjeringen lage en forpliktende handlingsplan for kretsløpsøkonomi med mindre ressurssløsing i alle deler av samfunnet.

Vedlegg

Brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråd Vidar Helgesen til energi- og miljøkomiteen, datert 15. november 2017

Representantforslag 31 S (2017-2018) om et løft for norsk sirkulær-økonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner

Det vises til Stortingets brev av 11. januar 2017 til klima- og miljøministeren vedrørende representantforslag 31 S (2017-2018) om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner.

Å utnytte ressurser effektivt er essensen i god økonomi. Sirkulær økonomi innebærer et utvidet syn på hva som er ressurser og hvordan de kan utnyttes best mulig. Regjeringen er svært opptatt av at Norge skal ha en grønn og bærekraftig økonomi, og bedre utnyttelse av ressursene i avfallet gjennom materialgjenvinning er en del av dette.

Jeg er også opptatt av at de råvarene som produseres gjennom materialgjenvinning faktisk blir brukt, og at det finnes et marked for dem. Samtidig må et marked ha rimelig stabil tilgang på råvarer. Regjeringen varsler i meldingen at vi vil samarbeide med industrien og avfallsbransjen for å styrke markedet for sekundære råvarer. Miljødirektoratet har derfor fått i oppdrag å utrede et krav om utsortering og materialgjenvinning av våtorganisk avfall og utvalgte typer plastavfall fra husholdninger og næringslivet. Et slikt krav vil også bidra til at Norge kan nå EØS-avtalens krav til materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet ("municipal waste") innen 2020.

Det er viktig å arbeide systematisk for god ressursutnyttelse i samfunnet. I stortingsmelding 45 (2016-2017) "Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi" som regjeringen la frem før sommeren ble det varslet flere tiltak for å øke materialgjenvinningen. I meldingen omtales også tiltak for å forebygge avfall. Meldingen gir et godt grunnlag for videre arbeid med å øke ressursutnyttelsen i avfall.

Regjeringen er opptatt av grønn konkurransekraft. I tillegg til ovennevnte stortingsmelding er strategien for grønn konkurransekraft et viktig dokument som omhandler arbeidet på dette området.

De rammene myndighetene setter for en bærekraftig, ressurseffektiv og konkurransedyktig økonomi er kun en del av en større helhet på dette området. Jeg er opptatt av at alle deler av industrien og varehandelen utnytter sine ressurser best mulig, det gjelder også for biprodukter og bistrømmer som ellers kunne endt som avfall. Effektiv ressursutnyttelse er essensen i en god økonomi, og vil også kunne styrke næringslivets grønne konkurransekraft.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 15. februar 2018

Ketil Kjenseth

Else-May Botten

leder

ordfører