Slik blir flinke piker økonomiske tapere

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Av

Jenter gjør det ofte bedre enn gutter på skolen, men ender likevel opp med lavere lønn, dårligere pensjon og svarteper etter samlivsbrudd.

DEL

ØKONOMI: – Selv om Norge er kommet langt innen likestilling, ser vi at når jenter staker ut veien sin, tar de valg som gjør at de taper penger. De velger ofte yrker med lavere lønn og jobber i større grad deltid, noe som både påvirker lønnsutvikling og pensjonsopptjening, sier økonomiprofessor Ellen K. Nyhus ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved Agderforskning.

Gutter er fra tidlig alder mer opptatt av at de skal tjene penger når de blir voksne.

– Det er veldig merkelig at jenter virker mindre interessert i økonomi. Vi hører jo hele tiden at jenter er flinkere på skolen og mer fornuftige, at de tar mindre risiko og tenker mer konsekvens. De ser likevel ut til å tenke mindre på penger når de tar sine valg, sier Nyhus.

Kunnskapsgap

Kvinner i alle aldersgrupper kan mindre enn menn om økonomi og finanser, ifølge en studie på finansiell kompetanse i Norge. Deltakerne ble stilt åtte enkle spørsmål om rente, renters rente, inflasjon, diversifisering og risiko ved aksjekjøp. Absolutt minst kan unge kvinner i alderen 18 til 30 år. De har i snitt 4,9 riktige svar, guttene har 6,3. Jentene svarer «vet ikke» mye oftere enn guttene.

– Denne aldersgruppen står midt i utdannings- og yrkesvalg, beslutninger om lån og sparing og avgjørelser rundt familieøkonomi. Valgene de tar, får følger for dem resten av livet, sier Nyhus.

Kvinner utgjør 60 prosent av dem som har høyere utdanning i dag. Likevel tjener norske kvinner i fulltidsjobb bare 88 prosent av det fulltidsarbeidende menn gjør, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ulikhetene skyldes blant annet at flere kvinner utdanner seg innen omsorg og undervisning, mens færre velger bedre betalte yrkesretninger, som naturvitenskap, teknikk- og håndverksfag.

Lærer av foreldre

På spørsmål om hvor folk har økonomikunnskapen sin fra, oppgir 62 prosent at de har lært mye eller det meste av seg selv. Nest største kunnskapskilde er foreldre. 47 prosent oppgir foreldrene som en viktig kilde til det de kan om finanser.

– Foreldre bidrar både direkte og som rollemodeller, sier Nyhus.

– Undersøkelser tyder på at flest fedre håndterer de store finansielle beslutningene, som kjøp av hus, bil, båt og hytte, mens mødre i større grad tar de mange små i dagliglivet og sparing på konto. Menn ser også ut til oftere å ta avgjørelser om lån og forsikringer. Vi må tørre å spørre hva det betyr for barna å se denne ansvarsfordelingen hjemme, sier Nyhus.

Snakk om penger

Nyhus tror det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret i Norge gjør det mer akseptabelt for gutter enn for jenter å si at de er ute etter å tjene mest mulig penger når de planlegger framtiden.

– Her er det spesielt viktig at foreldre kommer på banen. De må minne barna på at det ikke er noen motsetning mellom å trives med en jobb og å tjene bra med penger. Vi må bevisstgjøre dem på hva ulike jobber kan gi i inntekt, sier hun.

Nyhus mener en praktisk tilnærming til økonomi, der begge foreldre snakker om større kjøp, lån, pensjon, sparing og budsjetter, vil lære barna mye.

– Ta med barna. Lær dem å sette av penger, ikke bruke opp alt på en gang, og forklar dem om renter. La dem lære praktiske ting, for eksempel hvordan de kan innhente pristilbud og sammenligne hvor de får mest igjen, sier hun.

Nyhus ser ingen grunn til å vente til barna skal flytte ut med å lære dem grunnleggende begreper eller hva det faktisk koster å få kjøpt seg egen bolig.

– Akkurat når man skal begynne, avhenger selvfølgelig av utviklingsnivå, men jeg tror man kan begynne tidlig. Bare se hvordan barn leker butikk fra de er i barnehagealder og setter priser når de bytter pokemonkort, påpeker hun.

Samfunn

Nyhus er fullt klar over at mange foreldre selv synes dette med økonomi er komplisert materie.

– Det kan være et problem, og det er enorm variasjon i hjemmene når det gjelder hvor mye foreldre og barn snakker om økonomi. Barna burde hatt et minstenivå av opplæring på skolen, så kunne foreldre tatt det derfra, sier hun.

Hun mener også det er mye som kan gjøres i samfunnet.

– Det må bli mer sosialt akseptabelt at mannen gjør mer hjemme, og at kvinnen tar lederstillinger. Par som finner det fornuftig å ordne seg slik at mor eller far har redusert arbeidstid en periode, bør avtale hvordan den som blir hjemme, skal kompenseres for dette, sier Nyhus.

Hun har for øvrig full forståelse for at folk velger å jobbe redusert mens barna er små.

– Det viktigste er å sikre en rettferdig fordeling ved et eventuelt samlivsbrudd eller dødsfall, slik at ingen av partene kommer dårligere ut enn den andre. En skal være to om slike beslutninger, sier Nyhus.

Artikkeltags